https://bamzzang.com 인지 확인 하세요. s가 없을 경우 warning 페이지로 이동될 수 있습니다.
업소 방문시 밤짱 회원임을 말씀 안하시면 회원 혜택을 받으실수 없습니다.
  강남
  24시간
   010-8192-9209
  강남구 역삼동
  PM 07:00~AM 06:00
   010-2659-5967
  역삼역
  PM 06:00 ~ AM 06:00
   010-7938-5459
  강남
  PM 06:00~AM 06:00
   010-2195-5776
  역삼
  PM 18;00~AM 05:00
   010-2115-5900
  강남
  PM 06:00 ~ AM 06:00
   010-3028-4347
  강남
  PM 07:00~PM 03:00
   010-8337-1012
  강남구 역삼동
  PM 06:00~AM 06:00
   010-9649-9667
  중구 북창동
  PM 01:00 ~ AM: 05:00
   010-5913-7303
  강남역
  AM 12;00 ~ AM 12:00
   010-5471-1216
  강남
  365일 연중무휴
   010-9761-1793
  선릉역 10번출구 도보5분
  PM 07:00 ~ AM 05:00
   010-2568-4070
  분당 정자동
  PM 07:00~AM 05:
   010-7215-3595
  강서구청
  PM 07:00 ~ AM 05:00
   010-2570-2989
  역삼동
  PM 06:30~AM 06:00
   010-3498-5586
  역삼동
  PM 06:00~AM 06:00
   010-6454-9706
  역삼동
  저녁7시~새벽5시
   010-2218-6431
  강남역
  PM 07:00 ~ AM 05:00
   010-2157-7157
  역삼동 르네상스호텔
  PM 07:00 ~ AM 05:00
   010-7684-8934
  역삼동
  24시간
   010-3065-9840
  강남
  PM 07:00~AM 05:00
   010-3047-6283
  역삼동
  오후7시~새벽4시
   010-2827-2599
  강남
  PM 17:00~AM 05:00
   010-2132-4953
  강남
  PM 07:00~AM 05;00
   010-4740-2252
  인천 남동구
  PM 07:00~AM 05:00
   010-2859-0274
  강남 역삼동
  PM 06:00~AM 05:30
   010-5965-4125
  수원 영통
  PM 07:00~AM 04:00
   010-3098-5903
  역삼동
  오후7시~새벽4시
   010-2827-2599
  수원 인계동
  PM 18:00~AM 05:00
   010-7314-8828
  역삼동
  PM 06:00~AM 06:00
   010-9721-3513
  분당 정자동
  PM 07:00~AM 05:00
   010-3056-3910
  강남역
  PM 06:00~AM 05;30
   010-4185-1422
  수원
  PM 18:00~AM 04:00
   010-7314-8828
  부산
  PM 07:00~마감시
   010-2658-9431
  
  24시간
   010-8707-2416
  안산
  24시간
   010-8707-2416
  수원 영통
  저녁7시~새벽4시
   010-2531-7359
  삼산동
  오후7시~새벽5시
   010-8608-4286
  역삼역
  PM 19:00 ~ AM 02:00
   010-5899-7300
  역삼역
  PM 07:00 ~ AM 04:00
   010-8477-4247
  평촌CGV인근
  PM 06:00 ~ AM 05:00
   010-2156-4105
  관양동
  PM 06:00 ~ AM 05:00
   010-5906-0354
  인계동
  PM 07:00~AM 04:00
   010-7416-3992
  인계동
  PM 07:00~AM 07:00
   010-5789-4626
  수원
  PM 07:00 ~ AM 04:00
   010-2941-7359
  선릉
  PM 17:00 ~ PM :15:00
   010-5610-0349
  서울시청역
  PM 06;00 ~ AM 05:00
   010-7619-3231
  부산 서면
  PM 07:00~퇴근시
   010-2131-4430
  해운대
  오후 6시~새벽4시
   010-8767-1511
  서면
  PM 06:00~AM 04:00
   010-6732-6988
  구로디지털단지
  PM 06:00 ~ AM 06:00
   010-3218-7551
  역삼동
  오후6시~새벽6시
   010-2156-5819
  역삼동
  PM 06:00~AM 06:00
   010-7341-6367
  역삼동
  24시간
   010-2143-7911
  강남
  PM 6:00 ~ AM 06:00
   010-9649-3465
  강남
  PM 06:00 ~ AM 06:00
   010-2157-2631
  삼성동
  PM 07:00~AM 05:00
   010-6717-7759
  강남
  PM 07:00 ~ PM 03:00
   010-8694-8052
  역삼동
  PM 06:00 ~ AM 06:00
   010-4898-8896
  삼성동
  24시간
   010-4399-7311
  강남
  24시간
   010-3605-2932
  강남역
  PM 07:00 ~ AM 05:00
   010-8615-5105
  역삼동
  PM 18:00 ~ AM 06:00
   010-7367-2002
  선릉역
  24시간
   010-3370-0702
  수원 영통
  저녁7시~새벽5시
   010-3084-9763
  수원 영통
  PM 07:00~ AM 04:00
   010-9819-6989
  수원 영통동
  PM 19:00~AM 04:00
   010-3098-5903
  역삼동
  PM 07:30~PM 03:00
   010-5479-2337
  울산 삼산동
  PM 19:00~AM 05:00
   010-8608-4286
  수원
  PM 07:00 ~ AM 04:00
   010-2941-7359
  인천
  PM 07:00 ~ AM 05:00
   010-2859-0274