https://bamzzang.com 인지 확인 하세요. s가 없을 경우 warning 페이지로 이동될 수 있습니다.
업소 방문시 밤짱 회원임을 말씀 안하시면 회원 혜택을 받으실수 없습니다.
  대구 수성구
  PM 03:00 ~ AM 05:00
   010-3443-6714
  대구 명덕네거리
  PM 03:00 ~ AM 05:00
   010-9671-0111
  대구 달서구
  PM 12:00~AM 06:00
   010-5831-5785
  대구 죽전네거리 부근
  PM 03:00 ~ AM 05:00
   010-8322-4007
  대구 달서구
  PM 01:00~AM 04:00
   010-2112-3301
  대구 수성구
  PM 03:00 ~ AM 05:00
   010-2186-2263
  대구 달서구
  AM 03:00~AM 05:00
   010-3388-5117
  대구 남구
  PM 02:00 ~ AM 03:30
   010-6499-8213
  대구 남구
  PM 15:00 ~ AM 05:00
   010-5841-7178
  대구
  24시간
   010-5925-9345
  대구 달서구
  PM 02:00~AM 05:00
   010-9957-4833
  대구 달서구
  PM 03:00~AM 05:00
   010-2811-7871
  달서구 두류동
  PM 02:00~AM 05:00
   010-2511-8509
  대구 수성구
  PM 02:00 ~ AM 05:00
   010-8433-5255
  동대구역 인근
  PM 02:00 ~ AM 05:00
   010-5183-2460