https://bamzzang.com 인지 확인 하세요. s가 없을 경우 warning 페이지로 이동될 수 있습니다.
업소 방문시 밤짱 회원임을 말씀 안하시면 회원 혜택을 받으실수 없습니다.
  역삼
  24시간
   010-5932-9967
  강남구 논현동
  24시간 연중무휴
   02-546-5351
  잠실
  24시간
   010-2142-8245
  잠실
  24시간영업
   010-9556-3005
  
  PM 01:00~AM 04:00
   010-3148-8594
  뱅뱅사거리 부근
  24시간영업
   010-7486-9800
  논현역
  PM 02:00~AM 05:00
   010-9806-6116
  강동역
  PM 12:00~AM 04:00
   010-3303-0079
  양재동 포이사거리
  24시간영업
   010-8852-2440
  방이동
  PM 01:00~AM 03:00
   010-4647-7433
  송파구 잠실동
  PM 01:00~AM 05:00
   010-8985-8992
  잠실 올림픽병원 부근
  PM 12:00 ~ AM 05:00
   010-3141-4234
  가락동
  PM 12:00~AM 06:00
   010-4348-8874
  선릉역
  24시간
   010-4899-8052
  신림역
  PM 12:00 ~ AM 05:00
   010-3200-7790
  강남
  PM 14:00~AM 05:00
   010-9806-6117
  역삼역
  24시간
   010-2177-3790
  종로3가
  AM 10:00~AM 06:00
   010-9739-4988
  마포역
  AM 10;00~AM 06:00
   010-4472-7895
  교대사거리
  AM 10:00~AM 06:00
   010-5130-6617
  노원역
  24시간
   010-8808-5169
  부천
  PM 02:00~AM 05:00
   02-417-0066
  선릉역1,2번출구
  24시간영업
   010-4338-5060
  송파구 삼전동
  PM 14:00 ~ AM 04:00
   010-3700-0745
  수유역
  AM 11:00~AM 05:00
   010-2816-4970
  역삼
  AM 11:00 ~ AM 05:00
   010-5726-8498
  강남역
  PM 12:00 ~ AM 05:00
   010-6496-1337
  서초구 방배동
  24시간영업
   010-5932-9967
  신림역
  24시간영업
   010-3507-7424
  잠실역10번출구
  24시간 연중무휴
   010-2165-4715
  구로디지털역
  PM 12:00~AM 05:00
   010-3247-1758
  논현
  24시간영업
   010-5841-6848
  신논현역3번출구
  24시간영업
   010-9649-1601
  마포역 도보3분거리
  AM 11:00 ~ PM 05:00
   010-2819-6207