https://bamzzang.com 인지 확인 하세요. s가 없을 경우 warning 페이지로 이동될 수 있습니다.
업소 방문시 밤짱 회원임을 말씀 안하시면 회원 혜택을 받으실수 없습니다.
  장항동
  24시간
   010-2557-4289
  부천 상동
  24시간
   010-6441-6569
  인천동암역
  AM 11:30~AM 05:30
   032-423-0004
  부천시청 인근
  24시간영업
   010-8139-4775
  분당 서현동
  AM 11:00 ~ AM 06:00
   010-6744-5245
  원주시 단계동
  PM 12:00 ~ AM 05:00
   010-5964-6255
  경기광주
  AM 12:00~AM 05;00
   010-7322-0035
  인천
  24시간
   010-5653-6801
  일산 정발산역
  AM 11:00~AM 05:00
   010-4562-2713
  병점
  PM 12:00~AM 03:00
   010-2177-3817
  송도
  24시간
   010-9651-5210
  수원 인계동
  24시간
   010-2469-8253
  부천 중동
  AM 11:00 ~ AM 04:00
   010-2025-2180
  전주 서부신시가지
  PM 12:00 ~ AM 06;00
   010-6687-2030
  분당 정자역
  AM 11:00 ~ AM 05:00
   010-4260-6522
  인천 계양구청 뒤
  AM 10:00 ~ AM 06:00
   032-546-7776